ALGEMENE VOORWAARDEN
BEROEPSCODE EN ETHIEK
Leonoor Begeer is aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA) en handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het NVPA (PDF download).

BEHANDELINGSOVEREENKOMST
Voor de behandeling zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst (PDF downlaod) de betalingsvoorwaarden (PDF downlaod) te ondertekenen. Voor kinderen tot 16 jaar zijn de handtekeningen van beide ouders/verzorgers wettelijk verplicht, zie de behandelingsovereenkomst ouders (PDF downlaod).

UW PRIVACY
Uiteraard voldoet Kerntraject aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en draagt zij zorg voor je privacy op het internet en in de praktijk. Zie privacyverklaring.

AANSPRAKELIJKHEID
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigenproces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera. 
  • Kerntraject is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Kerntraject. 
  • Kerntraject heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Kerntraject tegen de financiële gevolge van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk word bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- e bedrijfsaansprakelijksverzekering Balens. 

KLACHTENREGELING
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Deze wet regelt dat je als cliënt van een zorgverlener eenvoudig een klacht moet kunnen indienen en feedback geven op de zorg die je ontvangt. Ook mijn praktijk werkt volgens de eisen van de Wkkgz. Als lid van het NVPA beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie SCAG, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ wordt gesteld .
De Wkkgz geeft drie stappen aan die je kunt doorlopen als je niet tevreden bent over de ontvangen zorg:

  1. In eerste instantie maak je je klacht kenbaar aan je behandelaar – aan mij dus – zodat we kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
  2. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging, het NVPA. Zij schakelen via de SCAG een klachtenfunctionaris in, die bemiddelt tussen jou en mij.
  3. Als de bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris niet slaagt, kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Meer informatie hierover vind je in het Klachtenreglement NVPA (PDF download).

MELDCODE HUISELIJK GEWELD
Kerntraject hanteert de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld. De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.